Arkisto

Archive for the ‘7. Oulun TVT-ops’ Category

Oulun TVT-ops

31.5.2016 1 kommentti

Tieto- ja viestintäteknologia Oulun perusasteen opetuksessa

 

Tästä löydät valtakunnallisen kuvauksen laaja-alaisesta tieto- ja viestintäteknisestä osaamisesta (L5), sekä siitä johdetuista oppijan taitotasotavoitteista. Näistä dokumenteista on työstetty Oulun perusopetuksen TVT-strategia (liite 10a) sekä luokka-asteittain etenevät TVT-taitotasot (liite 10b). Tässä linkki Oulun OPS-portaaliin, josta löytyy mm. Ops-polut. Tiedonhallinnan polusta löytyy vinkkejä ja lisämateriaalia opettajille.

HUOM! Muokkaamme pakallista TVT-opsia vielä syksyllä 2016, joten jonkin verran muutoksia on luvassa paikalliseen opetussuunnitelmaamme.

Tieto- ja viestintäteknologia Oulun perusasteen opetussuunnitelmassa

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

 

Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.

Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella 1) Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. 2) Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.  3) Oppilaita opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. 4) Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. Kaikilla näillä alueilla tärkeätä on oppilaiden oma aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen sekä itselle sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa opiskelumotivaatioon. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita näkyväksi monin eri tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja.

Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan niiden merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona. Yhdessä pohditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja yhteiskunnassa ja miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. Tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja toimimaan vastuullisina kuluttajina. Oppilaat saavat perusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. He oppivat hahmottamaan sen merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.

Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen neljä pääaluetta sekä oppijan taitotasotavoitteet

 

1. Käytännön taidot ja oma tuottaminen

Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologin käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt –taitojaan omien tuotosten laadinnassa.

1-2 vuosiluokat 3-6 vuosiluokat 7-9 vuosiluokat
– Laitteiden ohjelmistojen ja palveluiden keskeiset käyttö- jatoimintaperiaatteet (harjoittelu)
– Näppäintaidot ja muut tekstin tuottamisen ja käsittelyn perustaidot
– Kuvien äänen videoiden ja animaatioiden tekeminen
– Kokemuksia ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista
– Pelillisyyttä hyödynnetään oppimiseen innostajana
– Laitteiden ohjelmistojen ja palveluiden käyttö- ja toimintalogiikka (ymmärtäminen)
– Sujuva tekstin tuottaminen ja käsittely eri välineillä
– Sujuva kuvan, äänen, videoiden ja animaatioiden tekeminen
– Ohjelmoinnin perustaitoihin tutustuminen
– Ideoiden toteuttaminen teknologian avulla yksin ja yhdessä toisten kanssa
– Oma-aloitteinen ja luova tvt:n hyödyntäminen oppimistehtävissä
– Käsitys teknologian monipuolisista mahdollisuuksista ja toimintalogiikasta
– Tiedostojen systematisointi ja organisointi sekä jakaminen
– Erilaisten digitaalisten tuotoksien valmistaminen
– Syvällisempi perehtyminen ohjelmointiin (madollisuutena)

2. Vastuullinen ja turvallinen toiminta

Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologia vastuullisesti ja turvallisesti.

1-2 vuosiluokat 3-6 vuosiluokat 7-9 vuosiluokat
– Tieto- ja viestintäteknologian turvallisten käyttötapojen ja hyvien käytöstapojen pohdinta
– Oikeiden työasentojen ja –tilojen sekä sopivan pituisten työjaksojen merkitys hyvinvoinnille
– Tieto- ja viestintäteknologian turvallinen käyttö ja hyvät käytöstavat – Tekijänoikeuksien perusperiaatteiden tunteminen
– Eri viestintäjärjestelmien sekä opetuskäytössä olevien yhteisöllisten palvelujen käytön harjoittelu
– Oikeiden työasentojen ja –tilojen sekä sopivan pituisten työjaksojen merkitys hyvinvoinnille
– Turvallinen ja eettisesti kestävä tieto- ja viestintäteknologian käyttö – Tietoturvariskeiltä suojautuminen ja tiedon häviämisen välttäminen
– Vastuullinen toiminta ja vastuuttoman toiminnan seuraukset (käsitteet: tietosuoja tekijänoikeus)
– Lähdeviittausten käyttö ja tuotosten jakaminen tekijänoikeusperiaatetta noudattaen
– Terveellisten ja ergonomisten työtapojen omaksuminen

3. Tiedonhankinta sekä tutkiva ja luova työskentely

Oppilaita opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhankinnassa ja kannustetaan sitä hyödyntävään tutkivaan ja luovaan työskentelyyn.

1-2 vuosiluokat 3-6 vuosiluokat 7-9 vuosiluokat
– Keskeisten hakupalvelujen käyttö
– Eri työvälineiden kokeileminen ja pienimuotoiset tiedonhankintatehtävät eri aihepiiteistä ja itseä kiinnostavista asioista
– Kannustetaan toteuttamaan teknologian avulla omia ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa
– Tiedon etsiminen useasta eri lähteestä hakupalvelujen avulla
– Lähteiden hyödyntäminen oman tiedon tuottamisessa – Tarjolla olevan tiedon kriittisen arvioinnin harjoitteleminen
– Teknologian käyttö työskentelyn ja tuotosten dokumentoinnissa ja arvioinnissa
– Kriittinen lukutaito sekä monipuolinen tiedon hankita ja tuottaminen
– Tietolähteen monipuolinen käyttö
– Oman ja muiden – myös erilaisten hakupalveluiden ja tietokantojen – tapa toimia ja tuottaa tietoa
– Myös tutun kieli- tai kulttuurialueen ulkopuolisten lähteiden käyttö
– Johtopäätösten teko tarjolla olevan tiedon perusteella – Oman tietovarannon kasvattaminen uutta aineistoa tuottamalla

4. Vuorovaikutus ja verkostoituminen

Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa.

1-2 vuosiluokat 3-6 vuosiluokat 7-9 vuosiluokat
– Kokemuksia opetuksessa hyödynnettävien yhteisöllisten palveluiden käytöstä
– Toimiminen rakentavassa vuorovaikutuksessa oppilaiden kesken sekä yhdessä muiden toimijoiden kanssa (harjoittelu)
– Toimiminen oman roolin ja välineen luonteen mukaisesti sekä vastuun ottaminen tehtävistä – Tieto- ja viestintäteknologian käyttö ilmaisun välineenä itsenäisesti ja yhdessä – Teknologian käyttäminen vuorovaikutukseen myös koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa

 

 

 

– Yhteisöllisten palveluiden käyttö opetuksessa – Vuorovaikutuksen merkitys oppimiselle, tutkivalle työskentelylle ja uuden luomiselle – Erilaisten viestintäkanavien ja –tyylien tarkoituksenmukainen käyttäminen – Viestin vaikutukset vastaanottajaan – Tieto- ja viestintäteknologian vaikutukset yhteiskunnassa – Kansainvälinen yhteydenpito tvt:tä hyödyntäen (kokemuksia)

Oulun perusopetuksen tvt-strategia (liite 10a)

 

Opetuslautakunta hyväksyy strategian syyskuussa 2016, jonka jälkeen se julkaistaan tällä sivustolla. Mikäli haluat tutustua luonnokseen ennen sitä, voit tutustua siihen Oulun OPS2016 Sivustolla (pääsy vain Oulun opetushenkilöstöllä).

Oulun perusopetuksen tvt-taitotasot (liite 10b)

 

1. luokka 2. luokka
Oppilas
– ymmärtää käyttäjätunnuksen merkityksen
– osaa kirjautua sisään koulun tarjoamaan oppimisympäristöön ja ulos sieltä
– aloitetaan näppäintaitojen harjoittelu ja tutustutaan näppäimistön eri toimintoihin
– tietää internet-selaimen käytön perusteita
– osaa käyttää verkkosivuja ja digitaalisia oppimateriaaleja opettajan ohjeiden mukaisesti
– osaa tuottaa omalle tasolle sopivia tekstejä tekstinkäsittelyohjelmalla
– tietää, että työ pitää tallentaa heti työskentelyn aluksi eikä vasta lopuksi
– ymmärtää ohjelmoinnin perusperiaatteita leikinomaisessa viitekehyksessä
– ymmärtää verkkomateriaalien, pelien ja elokuvien ikärajat
– tietää tieto- ja viestintätekniikan turvallisen käytön perusteita
– osaa tunnistaa erilaisia tiedonlähteitä
– tuntee oman koulun kirjaston ja lähikirjaston
– osaa huolehtia omasta kirjastokortista
Edellisten lisäksi oppilas
– osaa käyttää oppimispelejä ja -sovelluksia opiskelussa opettajan avustuksella
– osaa käyttää internet-selainta
– tietää ohjelmoinnin periaatteita
– tietää tekijänoikeuden perusteita
– osaa piirtää piirto-ohjelmalla
– osaa valokuvata ja videokuvata
– osaa etsiä tietoa ohjatusti eri lähteistä
– osaa koota tiedosta tuotoksen ja esittää sen ohjatusti
– tutustuu ajatuskartan tekemiseen tiedonhankinnan pohjana
– ymmärtää ergonomian merkityksen hyvinvoinnille päivittäisessä työskentelyssä 

 

3. luokka 4. luokka
Edellisten lisäksi oppilas
– osaa tallentaa ääntä, kuvia ja muokata videota opettajan avustuksella
– osaa käyttää visuaalista/graafista ohjelmointiympäristöä
– osaa käyttää verkkosivuja ja digitaalisia oppimateriaaleja
– osaa lähettää sähköpostia
– osaa käyttää kymmensormijärjestelmää
– osaa käyttää pilvipalvelua työskentelyssään
– tuntee nettietiketin perussäännöt
– osaa hahmottaa reittejä ja ympäristöä karttaohjelman avulla
– osaa käyttää ajatuskarttaa aiheen rajaamisessa tiedonhankinnassa
– tietää lähdekritiikin perusteita ja ymmärtää, että tiedon luotettavuutta pitää arvioida
– osaa lähdemerkintöjen perusteet
– harjoittelee lähdekritiikkiä eli arvioimaan tekstien ja tiedonlähteiden luotettavuutta
– osaa käyttää ohjatusti kirjastojen aineistoja tiedonhakutehtävissä
Edellisten lisäksi oppilas
– osaa käyttää oppilashallintojärjestelmää (esim. Wilma)
– osaa lähettää sähköpostia liitetiedoston kanssa
– osaa ottaa vastuun omasta viestinnästä, kuten kielenkäytöstä verkkoteksteissä, sähköposteissa ja yhteisöllisesti tuotetuissa teksteissä
– osaa tehdä hankkimastaan tiedosta oman tuotoksen
– osaa tehdä esitysgrafiikkaohjelmistolla esityksen
– osaa arvioida ohjatusti omaa tiedonhakua ja tiedon käyttöä 

 

 

5. luokka 6. luokka
Edellisten lisäksi oppilas
– osaa kokeilla ja hyödyntää monipuolisesti erilaisia työvälineitä omassa työskentelyssään
– osaa käyttää tekstinkäsittelyohjelmaa
– osaa jakaa koulun omassa oppimisympäristössä tekstin muiden editoitavaksi
– osaa etsiä tietoa eri lähteistä omatoimisesti käyttää sitä työskentelyssään 

 

 

 

 

Edellisten lisäksi oppilas
– tietää tekijänoikeudesta keskeisimmät asiat
– tietää omaan verkkojulkaisuun liittyvät tekijänoikeusasiat
– osaa ohjelmoida toimivan ohjelman graafisessa ohjelmointiympäristössä
– osaa suhtautua kriittisesti eri tietoon ja tiedonlähteisiin
– osaa koota lähteet luetteloon
– osaa arvioida miten onnistui tiedon hakemisessa ja käytössä ja antaa rakentavaa palautetta myös muille 

 

 

 

7. luokka 8. luokka 9. luokka
Edellisten lisäksi oppilas
– osaa mallintaa esineen 3d-ohjelmistolla
– osaa kytkeä oman laitteen langattomaan verkkoon itsenäisesti ja käyttää sitä opiskeluun
– osaa jakaa ja tallentaa tekemiään töitä tietoverkkoja ja siirrettäviä tallennusvälineitä käyttäen
– osaa liittää teksteihinsä ja esitysgrafiikkaansa kuvia tarkoituksenmukaisesti sommittelemalla
– osaa taulukkolaskentaohjelman peruskäytön
– osaa muokata käyttämänsä sähköpostiohjelmiston asetuksia kuten allekirjoitusta
– osaa ohjelmoida lausekielisessä oppimisympäristössä
– osaa kuvankäsittelyohjelman peruskäytön
– tuntee sosiaalisen median käytön periaatteita
– osaa tehdä käsitekartan tiedonhankinnan pohjaksi – osaa käyttää monipuolisesti erilaisia tiedonlähteitä ja hakutapoja
– osaa hyödyntää kirjastojen aineistoja ja palveluja monipuolisesti
Edellisten lisäksi oppilas
– osaa lukea, kommentoida ja ylläpitää blogia
– pystyy osallistumaan yhteiseen verkkopohjaiseen kirjoitusprosessiin
– ymmärtää virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden käsitteen
– osaa käyttää kirjaston tietokantaa omatoimisesti
– osaa toimia tekijänoikeuksia kunnioittaen
– osaa tutkia ja vertailla lähteiden luotettavuutta ja suhtautua kriittisesti löytämäänsä tietoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edellisten lisäksi oppilas
– osaa kirjoittaa sujuvasti tekstinkäsittelyohjelmistolla myös erikoismerkkejä ja kaavoja sisältävää tekstiä
– osaa valita oikean työvälineen kulloiseenkin tehtävään itsenäisesti
– osaa piirtää funktioita matemaattisilla sovelluksilla
– ymmärtää erilaisten hakupalveluiden ja tietokantojen toimintaa ja osaa käyttää niitä tiedonhankinnassa
– osaa käyttää myös kirjastojen sähköisiä aineistoja monipuolisesti tiedonhankinnassa
– hallitsee lähdeviittaukset omassa tekstissä ja osaa tehdä lähdeluettelon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoriat:7. Oulun TVT-ops